csbgenfrdeitrues

Mt 2,1-2.9b-12 ... DARY TŘÍ MUDRCŮ

(Jb 28,12.19.20.23.28; Ř 11,33-36)
Autorem kázání je ThDr. Tomáš Butta  (z let 2004 - 2005)

 

Sestry a bratři,

    naše dnešní evangelium na Hod Boží vánoční oznamuje, že se už Ježíš narodil. “Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle …” Toto slovo “hle” (v Kralické bibli “aj ”) vyjadřuje údiv. Upozorňuje nás na něco zvláštního, neobvyklého (srov. Mt 1,23; 2,29).
   “Hle ” - upozorňuje v tomto případě na podivné muže, kteří přišli nejprve do Jeruzaléma a pak do Betléma. Nás to již nepřekvapí. My jsme si už na ně zvykli. Mudrci či králové patří do betlémské scény podobně jako pastýři. Ale snažme se vžít do té situace v Betlémě. Krásně oblečení urození mužové si klekají v chlévě k jeslím do slámy. A možná ještě do něčeho horšího…o horšího…
    A to proto, aby vzdali čest narozenému dítěti Ježíšovi, který přišel na svět, který se narodil do těchto tak nuzných podmínek.
    V původním řeckém textu je uvedeno, že to byli mágové, v českém překladu pak mudrci. Ne, nebyli to žádní kouzelníci nebo šarlatáni. Byli to lidé s hlubokou moudrostí. Věděli, kam přijít a před kým se sklonit, komu prokázat svou úctu.
Byli pravděpodobně tři, protože přinášejí tři dary. První přináší zlato, druhý kadidlo a třetí myrhu. Co tyto dary znamenají ?

    PRVNÍ MUDRC POLOŽIL K JEŽÍŠOVÝM JESLÍM ZLATO

    Ukazuje tak svým darem, že Ježíš Kristus má být uctíván tím nejcennějším, nejdražším. Neodbyl ho něčím bezvýznamným. Jen aby se neřeklo, tak mu něco do Betléma ze slušnosti přinesl. Ne, on přináší zlato. Zlato – zářící kov je symbolem nebeského světla a nesmrtelnosti. Zlato bylo považováno za nejvzácnější kov a byly z něho zhotovovány různé posvátné předměty, například monstrance a kalichy. Kolik zlata se spotřebovalo na úctu k Bohu v dějinách církve !
   Ale v tom zlatě samotném to není. Vždyť Petr, jeden z prvních apoštolů, řekl: “Zlato ani stříbro nemám.” A dodal: “… ve jménu Ježíše Krista vstaň.” Tato slova byla určena člověku, který potřeboval pomoci, pozvednout, posílit. A Petr mu pomohl, protože měl duchovní moc a sílu. Největší hodnotou církve je duchovní bohatství. Pravdivé je přísloví: “Není všechno zlato, co se třpytí.” Zlato předkládané Kristu – to má být naše ryzost, hodnověrnost, trvalost víry. Taková víra, která je trvalá, která vydrží, která je trvalá. Jako zlato je dolné. V ohni se přetaví, pouze vyloučí znečišťující příměsi a stane se ještě zářivější. A tak to má být i s naší vírou (1 Pt 1,7). Ne proměnlivost názorů, náladovost, nestálost, ale trvalá víra jako zlato. Takový dar může od nás Kristus rád přijmout. Takový dar mu máme položit k jeho jeslím.

    DRUHÝ MUDRC PŘINÁŠÍ KADIDLO

    Vánoce jsou časem vůní. “Tiše a ochotně purpura na plotně voní “ se zpívá v písničce. Toto provonění domovů je napodobením starobylého zvyku pálit kadidlo v chrámech. Chrámy jsou prostoupeny kouřem a vůní kadidla.
    V Bibli je ke stoupajícímu kouři kadidla přirovnávána modlitba. V žalmu 141 je řečeno: “Jako kadidlo, ať míří má modlitba k tobě ” (v. 2). Čas vánoc má být prostoupen modlitbou. Osobní tichou modlitbou i radostných společným zpěvem a chválou.

    TŘETÍ MUDRC OBĚTOVAL MYRHU

    Myrha také příjemně voní. Proto se objevuje v milostné poezii jako přitažlivý parfém (Pís 1,13).
    Ale její chuť je hořká. Právě pro tu hořkou chuť je znamením utrpení. Podle výkladu církevních otců tato myrha přinesená narozenému Kristu již ukazuje na jeho budoucí zástupné utrpení za lidstvo (Mk 15,23; J 19,39-40).
    Právě Ježíšovo ponížení a utrpení přináší záchranu.
    Ježíš je náš Spasitel – náš Zachránce právě proto, že za nás trpěl. Tam v Betlémě ve stáji s dřevěnými jeslemi tato cesta spásného utrpení pro nás začala. To poznali mudrci. A jako výraz svého poznání a své moudrosti předávají vděčně dary.
    Spolu s mudrci předkládejme také my Ježíšovým jeslím své dary:

  • ryzí víru
  • upřímnou modlitbu
  • i odolnost ve všech životních zkouškách.

    Jak řekl výstižně jeden básník. U jeslí nestačí postávat, ale Kristus se narodil proto, abychom ho ve svém životě mohli následovat, abychom s ním mohli jít životem.
                      Amen.

Právě přítomno: 35 hostů a žádný člen