csbgenfrdeitrues

Kázání na 4. postní 2021

Texty: Numeri 21, 4 - 9                Efezským 2, 1-10                                  Jan 3, 14 - 21

 

Numeri 21,

4 Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Avšak lid propadl na té  cestě malomyslnosti

5a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví.“

6I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo.

7Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil.

8Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.“

9Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

Efezským 2,

1I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,

2v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.

3I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.

4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,

5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

6Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,

7aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.

8Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

10Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Jan3,

14Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,

15aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.

16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

17Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

18Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

19Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

20Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.

21Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

 

Milé sestry a milí bratři,

   zesnulý profesor praktické teologie a děkan HBF ThDr. Milan Salajka studentům říkával: „Kdybyste měli sebegeniálnější myšlenku, vystavěli na ní kázání a pak dodatečně hledali, čím ji podpoříte z Písma, je to špatně.“ Jiný, ale  neznámý autor řekl: „Vaše kázání by měla vyčerpat  text, ale ne posluchače.“ Budu respektovat dané texty 4. postní neděle a věřím, že Hospodin v nich odpoví na naše otázky a nejistoty.

   Všude, kam se podíváme, jsme pod náporem informací o koronaviru. V národě však nevládne jasno. Ani v Písmu se nepíše o epidemiích. Je tam slovo o vyhlazení lidstva (viz potopa světa), o katastrofách (věž, která se zřítila v Siloe), hladomorech, válkách i vraždění nepřátel, nemocech jednotlivců. Boží pohled na naše jednání je však jednoznačný.

   Ve SZ je Mojžíš vyvolen k tomu, aby vyvedl židovský lid z egyptského zajetí. Mezi dramatickými příběhy Mojžíšovými vyniká jeho požadavek vůči  faraonovi, když desetkrát za sebou žádá: „Propusť můj lid.“ Faraon nepropustí a Egypťané nesmírně trpí. Pro zatvrzelé srdce vládce trpí celý národ. Rozpomeneme se na všechny egyptské rány? Voda v Nilu se promění v krev, z Nilu se začnou valit žáby, vše živé bylo poseto komáry, země byla obležena mouchami, stáda jsou napadena dobytčím morem, lidem na kůži vyskakují neštovice (vředy), zemi zasáhne krupobití, úrodu sežerou kobylky, země je zahalena do temnoty. Stále je to málo. Až desátá rána, smrt prvorozených, zlomí kamenné faraónovo srdce. Přijde, jako ostatní, o prvorozeného syna. ( 2 Možíšova, 7 - 9 kap.)

   Při putování pouští pro změnu  trpí Židé. Hladem, žízní, štípanci - nejen od hadů- , nepohodlím. A reptají. A umírají. Jen ten, kdo se podívá na bronzového hada Ohnivce, je zachráněn. Apoštol Pavel  přichází s obrazem, představou  Ježíše, který vyvýšen na kříži , je zachráncem těch, kdo k němu vzhlížejí.

   Svět za posledních cca 130 let zažil řadu pandemií, nejhorší byly spojené se šířením různých kmenů chřipky. Celosvětové nákazy se ale týkaly také moru, cholery či skvrnitého tyfu. Od 80. let 20. století je velkým nebezpečím pandemie AIDS, virem HIV bylo v roce 2018 zasaženo přes 37 milionů lidí, většinou obyvatel subsaharské Afriky.

– Ruská chřipka (1889 až 1892; asi kmen H2N2; kolem milionu obětí). Začala v květnu 1889 v Buchaře v dnešním Uzbekistánu, přešla do evropské části Ruska a přes Sibiř do střední a západní Evropy. V roce 1890 postihla Jižní Afriku, Ameriku a zbytek světa.

– Španělská chřipka (1918 až 1920; kmen H1N1; až 40 milionů obětí). Chřipka obešla v několika vlnách svět. Místem vzniku byla Francie, kde se za války promísily americké a evropské chřipkové kmeny.

– Asijská chřipka (1957 až 1958; kmen H2N2; až dva miliony obětí). Nemoc se objevila ve střední Číně, proběhla Hongkongem a s přispěním letecké dopravy se rychle rozšířila do celého světa.

– Hongkongská chřipka (1968 až 1969; kmen H3N2; asi milion obětí). Poprvé byla identifikována v Hongkongu, během následujících let se rozšířila do světa, kde postihla nejčastěji starší lidi.

   Od konce roku 2019 se šíří nový typ koronaviru, za pandemii Světová zdravotnická organizace (WHO) označila šíření nákazy 11. března 2020, kdy bylo nakaženo přes 120 000 lidí, z nichž více než 4 000 lidí podlehlo nemoci COVID-19, kterou vir způsobuje. Dnes má Amerika půl miliónu obětí. V ČR se napočítalo 1,5 miliónů nemocných , 23 tisíc úmrtí. Loni byla průměrná úmrtnost na Covid 19 denně 309 lidí. Dnes je to ještě víc.

   Někteří lidé zastávají názor, že je nás moc, že je potřeba snížit počet  lidí na zeměkouli. Věřící lidé by tento názor neměli sdílet.  Měli by si však být  vědomi toho, že pokud  věříme, že Bůh má spočítány i všechny vlasy na naší hlavě,  trestá lidi za  špatnosti a  dopouští zlé. Nestojí stranou toho, co se zde děje.  Naopak stojí u každého umírajícího, jako kdysi stál u Ježíše, když umíral na kříži. Nikde v Bibli jsem nečetla, že Bohu je jedno, jak se lidé chovají.  Copak je na světě málo dobře režírovaného zla, sobectví a touhy po moci? Nespravedlnosti a sociální nerovnosti?

   Stejně tak věřící vědí, že se Bůh nad lidmi litujícími způsobeného zla smilovává. Vždyť je to Otec. Přemýšlejme, co je dnes špatně a co mohu, já nepatrný a bez velkého významu, změnit .  A proč se Bůh stále znovu slitovává? Pro nesmírnou lásku svého Syna Ježíše.

Kriste, co těžší je?
Svět, nebo kříž?
Že v kříži svět
a v světu kříž
provždy poneseš

Ty víš          (JW)

   Jeden člověk si stěžoval na kříž, který měl v životě nést. Naříkal a reptal proti Bohu. Pak měl zvláštní sen. Procházel se krajinou, kde bylo na zemi mnoho křížů a on sám si měl vybrat takový, který mu bude nejlépe vyhovovat a který se mu bude zdát nejlehčí. Bral kříže do rukou, potěžkával je, až našel jeden, který se mu zdál nejlepší. A když ho vyzdvihl, s překvapením zjistil, že je to právě jeho původní kříž, který mu Bůh uložil nést.

Naslouchejme Písmu:

Ž 103,14: On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. (Tedy, že naše síly i schopnosti jsou limitovány, omezeny.)

Je to podobné, jako když se díváme na nákladní vlak, který táhne vagony s uhlím. Na každém vagóně je napsána nosnost. Výrobce zná jejich konstrukci a přesně předepisuje, jakou váhu mají unést.

Pandemie, která řádí v Africe, nás moc netrápí. Jakmile se však přiblíží ke dveřím našeho domu, je všechno jinak . Začneme se trápit, poddávat strachu, úzkosti a beznaději. A když přijdou nařízení, které nás omezují, popadne nás po nějaké době hněv.

1 Kor 10,13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Kaz. 8, 7 +12: Nikdo neví, co nastane; kdo oznámí člověku, jak bude? Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm , kdo se bojí jeho tváře.

Př. 16, 3: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Ž 31,15+16+23+24:  Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Ukvapeně jsem si řekl: „Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět.  Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje.“

Buďme vděčni těm, kdo nastavují dny i noci, aby proti Covidu 19 vynalezli léky. Buďme vděčni těm, kdo se sklánějí nad lůžky vážně nemocných a bojujících o život. Buďme vděčni všem, kdo vidí potřeby a trápení bližních a jsou připraveni pomáhat. A buďme vděčni za Boží slovo, které nám říká pravdu. Obrať se, každý hřešící, v upřímném pokání. Změň již srdce nekající, čas je smilování. Přijde, přijde náš Spasitel… Volejme Boha, aby přišel brzy, aby nás uzdravil.

EB

Právě přítomno: 68 hostů a žádný člen