csbgenfrdeitrues

Dušičková pobožnost 2020

Dušičky 2020 - sv. Václav na Zderaze

Pobožnost podle Františka Kalouse s úpravou

D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění)

Píseň 15  - Tebe, Bože chválíme

D: Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Ježíše Krista, našeho Pána.

Žalm 8:

2Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. 3Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. 4Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: 5Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? 6Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. 7Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: 10Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

A proto s radostí k Tobě voláme:

ÚVODNÍ MODLITBY

D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj.

O: Sláva tobě, pokoj lidu tvému.

D: Tvůrce vševládný, Duchu laskavý, přijď a posiluj nás.

O: Svatý Bože, svatý Silný, svatý Laskavý, posvěcuj nás a zachovej.

D: Otče náš, Otče náš, věčný a živý, zůstávej vždy s dětmi svými.

O: Po všecky věky věků.

KAJÍCÍ MODLITBA

O-D: Skláníme před tebou svá srdce, Stvořiteli světa. Nebesa tě neohraničí a země nepojme. Otevíráme ti cestu k našemu srdci, abys nás očistil. Mnohokrát jsme se provinili proti tobě i proti svým bližním. Nebránili jsme se zlým myšlenkám, hněvu, závisti a jiným negativním sklonům.  Odpusť nám, když litujeme svých hříchů a toužíme je odčinit vzájemnou láskou a spravedlností a způsob, aby nebesa i země se v nás spojily, jako byly spojeny v Ježíši Kristu,  pro naši záchranu.

D: Sestry a bratři, kéž nám Bůh odpustí naše viny a vede nás k věčnému životu.

O: Amen.

Hudba

ČTENÍ Z PÍSMA SVATÉHO a TEXTY PRO ZAMYŠLENÍ 

/proloženo akordy nebo krátkými skladbami nebo slokou písně.

1. Matouš 6 kp:

19 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 20Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. 21Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

 V 10 kp čteme, že naše hodnota před Bohem je veliká:

29Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. 30U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. 31Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Ke komu bych měl volat, Pane, u koho hledat útočiště, když ne u tebe?Nikdo jiný nemůže naplnit mou naději. Tebe samého se domáhám a hledám. Jen na Tebe, můj Bože, se obracím. Tys mi vtiskl stvořením svůj obraz a ty mi jej můžeš vtisknout znovu, když pozbyl svou podobu.  Tím obrazem je Ježíš Kristus, můj Spasitel, znamení tvého bytí.                                                                                                                                                             Blaise Pascal

 

Hudba

Zjevení 3 kp.

20Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Pane, nevím, co mě zítra a pozítří čeká. Ty sám víš, co se stane. To však vím, že stojíš přede dveřmi. Už dnes.

Pane, nevím,jak dlouho potrvá to, co teď prožívám. Od rána do večera se může leccos stát a také nevím, co mě může potkat mezi večerem a ránem. To však zůstává, že stojíš přede dveřmi. I dnes.

I když nevím, co přijde, jedno přece vím – že přijdeš ty. Stojíš přede dveřmi.

Jsi Poslední, tak jako jsi i První. Co chce být poslední, rozplyne se před tebou jako obláček. Co tě chce zakrýt, potrhá se jako pavučina.

Stojíš přede dveřmi. To je měřítkem všeho. Tím se všecno mění. To,jak se ráno probouzím,  jak konám svou každodenní práci a jím chléb, jak co snáším, jak odpočívám a jak večer uléhám. To všechno se děje jinak, když stojíš přede dveřmi…..                                                        Joachim Dachsel

 

Hudba

Izaiáš 40 kp.

7Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. 8Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“

„Která cesta vede k obydlí světla?“,  ptal se kdysi zkoušený a trápený Job.

Jan 5 kp .

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Křesťané prvních staletí odpovídají:

„My víme, že jsme vstoupili ze smrti do života, protože milujeme své bratry ( a sestry). Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.“

„ Smrt je cíl našeho života. Nikdy neuléhám do postele  bez myšlenky na to, že už tu zítra nemusím být. Za toto poznání, které mne vůbec neděsí,   děkuji svému Tvůrci.“                                                         W. A. Mozart

Stále si pokládáme životní otázku, kudy a kam. V mládí je ta otázka palčivější, jak stárneme, ztrácí na naléhavosti. Už jsme cestu nastoupili. Jen z ní neuhnout. Nestačí však jen žít, podstatná je kvalita života. Proto také tím nejdůležitějším není délka života, ale jeho náplň. Z časné smrti nás nikdo nevysvobodí, ale pohledem víry žijeme pro věčnost. Ponořeni do vzpomínek na ty, které jsme tak milovali a po nichž se nám někdy neskutečně stýská, žijeme s trpělivostí své dny a snažíme se rozpomenout, čeho jsme si u našich milých tolik vážili a cenili a zda bychom to také dokázali. Ne odnikud nikam nebo od nevědomí k nevědomí, ale od Boha do lidského společenství a zase zpět k Bohu do proměněného společenství.

Pomocí nám může být obraz mostu přes řeku. Po tomto mostě přešel už dávno před námi Kristus  a tuto cestu i nám nabízí.

Hudba

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel a pohřben jest, sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.                                            

Amen.

 

TUŽBY

D: Hospodine, v jeden lid nás shromažďuj.

O: Očisti nás a posvěcuj.

D: Synu Boží, tělo své z nás ustavuj.

O: Očisti nás a posvěcuj.

D: Duchu svatý, v jednotě nás posiluj.

O: Očisti nás a posvěcuj.

D: Pane náš, k službě své nás vyděluj.

O: Ochraňuj nás, ochraňuj nás a posvěcuj.

Prostor pro soukromé modlitby.

Modlitba Páně

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od Zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 

POŽEHNÁNÍ

D: Pán s vámi!

O: I s duchem tvým!

D: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista (†) i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.

O: Po věky věků!

Píseň 158 – Vládce světa, Bože náš

 

Právě přítomno: 84 hostů a žádný člen